Zdroj: http://www.rsvysocina.cz/rybarsky-rad-doporuceno-k-podrobnemu-prostudovani.a129.html  •  Vydáno: 1.8.2011 23:54  •  Autor: fiky

Rybářský řád - doporučeno k podrobnému prostudování

Každý kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. U rybníků jsou umístěny nádoby na odpad, prosím využívejte je.

celý článek

Rybářský řád RS Vysočina

Rybolov je povolen na těchto sportovních rybnících:

Popis míst, kde je zákaz rybolovu:

Výňatek z rybářského řádu Rybářského sdruženi Vysočina se sídlem v Poličce

Doby hájení jednotlivých druhu ryb:

Povolené způsoby lovu na sportovních rybnících:

 1. Na rybnících přehrada 0 a 1 lov povolen celoročne, včetně položené, plavané, přívlače včetně mrtvé rybky, muškaření včetně bubliny. Zákaz ponechání kapra od 61 cm délky! Štika není hájena.
 2. Na rybnících Lačnov, Šindelka a Rohozná rybolov povolen od soboty 2 . dubna. Lov povolen na položenou, plavanou a přívlač včetně mrtvé rybky, muškaření včetně bubliny.
 3. Na rybnících Peklo, Limberský, Stašov a Kamenice lov povolen celoročně včetně položené, plavané, muškaření včetně bubliny. Lov přívlačí povolen od 16. června do 31. prosince.
 4. Na Přehradě II. rybolov povolen pouze muškařením (muškařský prut + šňůra). Zákaz používání bubliny. Štika není hájena - lov je povolen každý čtvrtek pouze na živou rybku od 12 cm.
 5. Na rybníku Nový končí denní lov v 21:00 z důvodu ochrany zvěře. Konec sezóny je stanoven na 15. října 2011. Lov přívlačí povolen od 16. června. Platí pouze roční povolenka!
 6. V době konání závodů může na závodních rybnících dojít na nezbytný čas k omezení standartního lovu.

Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

Kapr obecný od 61 cm, na přehradě P0 a PI. Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

Při lovu se zakazuje:

V rybářských revírech a v rybníkářství se zakazuje lov:

Přístup na pozemky

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou vsak povinny nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže

Dětem ve věku do 10 let (do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 10 let) se povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů na jeden prut (při lovu na plavanou nebo položenou) držitele povolenky staršího 18 let. Dítě musí být přítomno v bezprostřední blízkosti držitele povolenky.

Děti ve věku od 8 do 15ti let (do konce kalendářního roku ve kterém dosáhly 15 let) mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo muškařením pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let.

Dětem do 15 let (do konce kalen. roku, ve kterém dosáhli 15 let) se nepovoluje lov na živou rybku. Držitel dětské povolenky si smí ponechat v jednom dni 1 ks ryby hlavní a 2 ks ryby lososovité. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu

Denní doby lovu ryb na sportovních rybnících jsou:

V době letního času se k údajům přičítá jedna hodina.

Ustanovení pro lov ryb na udici na rybnících RS Vysočina:

 1. Lov je povolen těmito způsoby:
 2. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. a), smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vod. Při lovu na přirozenou nástrahu mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky). Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.
 3. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. b) smí být používána jen jedna udice s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (dvojháčky, trojháčky)
 4. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. c) smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček nebo dvouháček nebo trojháček podle použité nástrahy. Za nástrahy lze použít umělou mušku, živý nebo mrtvý hmyz.
 5. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazetelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, rybník, druh ryby, její délku a hmotnost bezprostředně po jejich ulovení.

Povolený (přisvojený) úlovek ryb v jednom dni:

Ostatní ustanovení:

 1. Při ponechání si ryby ušlechtilé a lososovité a zapsání do úlovkového listu je lovící dále povinen před odchodem od vody tuto skutečnost si nechat podepsat od přítomného rybáře staršího 16ti let. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubý přestupek a lovící se vystavuje možnému odebrání povolenky.
 2. Maximální možnost počtu ulovených ušlechtilých a ostatních ryb, bude vždy uveden na vydané povolence. Stanovený počet ryb se může být každoročně měnit.
 3. Omezení neplatí na plotici, cejna a okouna.
 4. Poškozená ryba nesmí být vrácena zpět vodě.


Rybářský řád platný pro vody pstruhové

453 079 - SVRATKA 13 - 14 km - 16 ha: Od Sedlišťského jezu pod obcí Borovnice, až k mostu silnice z Krásného do Borové u Kučerova mlýna v obci Březiny. Přítoky jsou CHRO - sportovní rybolov zakázán s výjimkou Bílého potoka a na části Černého potoka po Zárubův mlýn v k.ú. Oldříš - označeno tabulemi.

453 029 - KŘETÍNKA 2 - 15 km - 4 ha: Od jezu mlýna v Horním Poříčí k pramenům včetně úseku Bysterského potoka až k jízku na Bysterském potoce pří soutoku s potokem Jedlovským. Všechny přítoky a horní tok Křetínky od soutoku s Rohozeneckým potokem jsou CHRO.

Z rybářského řádu pro pstruhové revíry 453 079 Svratka 13 a 453 029 Křetínka 2

Doby hájení jednotlivých druhu ryb

 1. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni: pstruh obecný (Salmo trutta) losos obecný (atlantský) (Salmo salar)
 2. Od 16. března do 15. června jsou:
 3. a) v rybářském revíru hájeni:
  1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
  2. parma obecná (Barbus barbus)
  3. parma východní (Barbus meridionalis-petenyi)
  4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)
  5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso)
  b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
  1. jelec jesen (Leuciscus idus)
  2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
 4. Od 1. ledna do 15. června jsou
 5. a) v rybářském revíru hájeni:
  1. bolen dravý (Aspius aspius)
  2. candát obecný (Stizostedion lucioperka)
  b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
  1. sumec velký (Silurus glanis)
  2. štika obecná (Esox lucius)
 6. Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus)
 7. Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)
 8. Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla)
 9. Od 1. září do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota)

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

Ulovené ryby v rybářském revíru, které:

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje:

V rybářských revírech se zakazuje lov:

Přístup na pozemky:

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinny nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže:

 1. Děti ve věku od 8 do 15 let (do konce kalendářního roku ve kterém dosáhli 15 let) mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo muškařením pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let.
 2. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

Ustanovení pro vody pstruhové:

 1. V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb lososovitých a lipana:
 2. Vyskytují-li se v pstruhovém rybářském revíru i jiné ryby než lososovité nebo lipan, je povoleným způsobem lovu:
 3. Při lovu uvedeném v odstavci 2 písm, b) smí být používána jen jedna udice, kterou lovící drží v ruce, a to s jedním návazcem s jednoduchým háčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem podle použité vláčecí nástrahy.
 4. Vyskytuje-li se ve pstruhovém rybářském revíru štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, muže být jejich lov na udici prováděn způsoby a nástrahami povolenými k lovu ryb lososovitých nebo ryb nedravých. Tyto ryby si po uloveni osoba provádějící lov ryby vždy přisvojí.
 5. Při lovu na položenou a plavanou smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze používat výhradně nástrahy rostlinného původu.
 6. Při lovu přívlačí smí být používána jen jedna udice. Je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky podle použité nástrahy.
 7. Při lovu na umělou mušku smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Za nástrahu lze použít jen jednoháčkové mušky.
 8. V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb a lipana nebo jejich kombinaci. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
 9. Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvíce 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, která celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.
 10. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 8 a 9 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.